Gebruiksvoorwaarden Telefoonnummer.nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze gebruiksvoorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Telefoonnummer.nl: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54123143.

 2. Webruimte: de website www.telefoonnummer.nl als zodanig, alsmede het middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord exclusief voor de gebruiker toegankelijke gedeelte van die website.

 3. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon, waaronder begrepen kan zijn de consument als bedoeld in het volgende lid, die met Telefoonnummer.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 4. Consument: de gebruiker als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 5. Overeenkomst: iedere tussen Telefoonnummer.nl en de gebruiker tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Telefoonnummer.nl zich heeft verbonden tot het beschikbaar stellen van de webruimte en/of levering van (betaalde) diensten anders dan het gebruik van de webruimte in zijn algemeenheid.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Telefoonnummer.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de gebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

 3. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen Telefoonnummer.nl en de gebruiker is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk tussen Telefoonnummer.nl en de gebruiker is overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de gebruiker en Telefoonnummer.nl verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

 1. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de Telefoonnummer.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 2. Aan een aanbod van de Telefoonnummer.nl dat gebaseerd is op door de gebruiker onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de gebruiker geen rechten ontlenen.

 3. Voordat een overeenkomst tot stand komt, verklaart de gebruiker uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden in te stemmen. Eventuele registratie door de gebruiker op de webruimte, alsmede de bestelling van bepaalde, al dan niet betaalde, diensten die middels de webruimte worden afgenomen, wordt langs elektronische weg door Telefoonnummer.nl bevestigd. Het moment van bevestiging geldt als moment van totstandkoming van de betreffende verbintenis.

 4. Indien de gebruiker een overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van een overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De gebruiker is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 5. De consument komt het wettelijke recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe na nakoming van de overeenkomst, mits de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Telefoonnummer.nl de overeenkomst is nagekomen. Betreft de overeenkomst de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, dan is onder overeenkomstige voorwaarden geen sprake van het recht van ontbinding.

ARTIKEL 4. | FUNCTIONALITEITEN EN GEBRUIK VAN DE WEBRUIMTE, EN BEËINDIGING DOOR TELEFOONNUMMER.NL

 1. De webruimte voorziet in een online platform waarop gebruikers (contact)gegevens van personen en bedrijven en andere informatie kunnen raadplegen, gebruikers kunnen referenties plaatsen over bedrijven en een persoonlijk telefoonboek beheren. Gebruikers kunnen middels de website adverteren, online bellen en andere betaalde diensten afnemen. Telefoonnummer.nl staat echter uitsluitend in voor de aanwezigheid van de functionaliteiten van de webruimte die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet nadrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten draagt Telefoonnummer.nl nimmer enige aansprakelijkheid.

 2. Betaalde diensten kunnen in abonnementsvorm worden afgenomen, welke overeenkomsten een bepaalde of onbepaalde doorlooptijd kennen. Desalniettemin is Telefoonnummer.nl steeds gerechtigd de webruimte blijvend buiten gebruik te doen stellen, en aldus lopende abonnementen met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien hij zijn bedrijfsvoering ter zake wenst te staken of daartoe anderszins genoodzaakt is. In een dergelijk geval maakt de gebruiker die een betaalde dienst afneemt voor het niet genoten deel van de abonnementsperiode waarvoor al wel is betaald, aanspraak op evenredige restitutie, zonder dat Telefoonnummer.nl gehouden is tot verdergaande schadeloosstelling aan welke gebruiker dan ook.

 3. De gebruiker komt een niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de webruimte, doch uitsluitend indien de gebruiker heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld en voor zover dit gebruiksrecht conform het bepaalde in deze voorwaarden aan de gebruiker toekomt.

 4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van de webruimte. De webruimte is “web-based”. De gebruikers maken uitsluitend aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van de webruimte voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

 5. Eventueel aan de gebruiker toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk; de gebruiker dient deze gegevens geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

 6. De gebruiker kan, mits de afgenomen dienst daarin voorziet, zelfstandig content toevoegen aan de webruimte, zoals referenties, bedrijfsinformatie en reclamemateriaal. Telefoonnummer.nl heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels de webruimte door de gebruikers, ook niet indien deze content op initiatief van de gebruiker is toegevoegd door of namens Telefoonnummer.nl, of door de gebruiker zelf op basis van de instructies van Telefoonnummer.nl. Voor alle schade of aanspraken van derden in enig verband met aan de webruimte door of namens de gebruiker toegevoegde content, draagt Telefoonnummer.nl geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake draagt de partij op wiens initiatief content aan de webruimte wordt toegevoegd, de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels de webruimte mag uploaden, beheren, bewaren en gebruiken. Zij vrijwaart Telefoonnummer.nl van alle aanspraken van derden ter zake. Voor het overige zal de gebruiker geen misbruik maken van de diensten van Telefoonnummer.nl en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.

 7. Telefoonnummer.nl is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de gebruiker op de webruimte geplaatste content te verwijderen zonder dat Telefoonnummer.nl op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Telefoonnummer.nl is nimmer verplicht tot verwijderen van content, zoals referenties, over te gaan.

 8. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld verstaan, het ten aanzien van de webruimte of servers van Telefoonnummer.nl of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Telefoonnummer.nl of derden.

 9. Het is verboden de webruimte te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Telefoonnummer.nl of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Telefoonnummer.nl afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.

 10. De gebruiker verplicht zich ertoe de webruimte te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken.

 11. Indien Telefoonnummer.nl door middel van technische maatregelen de webruimte heeft beveiligd, is het de gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

ARTIKEL 5. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTSDIENSTEN

 1. Als abonnementsdienst in de zin van deze gebruiksvoorwaarden wordt aangemerkt de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde looptijd en die niet eindigt door de levering van een bepaalde prestatie of het verstrijken van een bepaalde tijd.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan en deze stilzwijgend wordt verlengd, vloeit de looptijd en de het feit van stilzwijgende verlenging uit de overeenkomst voort.

 3. Abonnementsdiensten met een bepaalde looptijd worden na verstrijken van deze looptijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, steeds stilzwijgend verlengd met opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de gebruiker een consument is, in welk geval deze abonnementsdiensten voor onbepaalde tijd worden verlengd.

 4. Abonnementsdiensten eindigen door schriftelijke opzegging per post met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventueel overeengekomen bepaalde duur is verstreken. Indien een abonnementsdienst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt de betreffende overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

 5. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij de gebruiker een consument is, in welk geval opzegging tegen elke dag van de maand kan plaatsvinden. Een consument kan een abonnementsdienst eveneens langs elektronische weg opzeggen.

ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Telefoonnummer.nl is steeds gerechtigd de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 2. Betalingen dienen afhankelijk van de betreffende dienst te geschieden middels iDeal-betaling, telefonische betaling, dan wel automatische incasso.

 3. Betalingen (van eerste termijnen) dienen middels vooruitbetaling (iDeal) te geschieden. Telefoonnummer.nl is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de betreffende betaalde dienst, dan nadat de vooruitbetaling door Telefoonnummer.nl is ontvangen.

 4. In geval van automatische incasso is Telefoonnummer.nl gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een termijn niet automatisch kan worden geïncasseerd of gestorneerd wordt. In dat geval is Telefoonnummer.nl gerechtigd de betaling, inclusief de administratiekosten, middels overboeking te vorderen, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Telefoonnummer.nl voorgeschreven wijze.

 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de gebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de gebruiker over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de gebruiker handelt in hoedanigheid van consument.

 6. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de gebruiker verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden geeft Telefoonnummer.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Voorts is Telefoonnummer.nl bevoegd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of een overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien na het sluiten van die overeenkomst Telefoonnummer.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal nakomen.

 3. Indien de gebruiker in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de gebruiker anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Telefoonnummer.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de gebruiker reeds genoegzame zekerheid voor de verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.

 4. Voorts is Telefoonnummer.nl gerechtigd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van een overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 5. Nimmer wordt door de gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Telefoonnummer.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 6. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door Telefoonnummer.nl in verband met de opschorting of ontbinding van een overeenkomst te lijden schade voor rekening van de gebruiker.

 7. Indien en voor zover Telefoonnummer.nl een overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle daarmee samenhangende vorderingen op de gebruiker terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Telefoonnummer.nl, is elke aansprakelijkheid van Telefoonnummer.nl voor schade geleden in verband met het gebruik van de webruimte uitgesloten. In het bijzonder is Telefoonnummer.nl niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden.

 2. Telefoonnummer.nl is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door of namens gebruikers middels de webruimte geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. Telefoonnummer.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte geopenbaarde gegevens. De gebruiker vrijwaart Telefoonnummer.nl van al zijn aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de webruimte door of namens de gebruiker of derden geopenbaarde gegevens onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend zijn.

 3. Telefoonnummer.nl is te allen tijde gerechtigd de webruimte op ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voor de gebruiker voortvloeit.

 4. Telefoonnummer.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op de webruimte.

 5. Telefoonummer.nl is nimmer partij bij overeenkomsten tussen gebruikers onderling, bijvoorbeeld bij transacties gesloten tussen gebruikers, welke transacties zijn gebaseerd op door of namens een gebruiker op de webruimte geplaatste advertentie en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 6. Telefoonnummer.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de webruimte en de services te optimaliseren. Echter kan Telefoonnummer.nl niet garanderen dat de voorzieningen op de webruimte onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de webruimte probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Telefoonnummer.nl ter zake is uitgesloten.

 7. Telefoonnummer.nl is te allen tijde, naast hetgeen in artikel 4.2 is bepaald, bevoegd de webruimte of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webruimte of de servers van Telefoonnummer.nl of derden. Alle aansprakelijkheid van Telefoonnummer.nl als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van de webruimte of onderdelen daarvan is uitgesloten.

 8. Telefoonnummer.nl is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de webruimte. Voorts is Telefoonnummer.nl, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de webruimte of servers van Telefoonnummer.nl of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.

 9. Indien de webruimte verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites of programmatuur van derden, is Telefoonnummer.nl nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of programmatuur.

 10. Telefoonnummer.nl spant zich naar alle redelijkheid in de webruimte en de overige systemen van Telefoonnummer.nl te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Telefoonnummer.nl is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker verstrekte gegevens.

 11. De gebruiker is jegens Telefoonnummer.nl aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Telefoonnummer.nl, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de webruimte of onderdelen daarvan beïnvloeden.

 12. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, enige aansprakelijkheid op Telefoonnummer.nl rust, is deze aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de gebruiker aan Telefoonnummer.nl betaalde vergoedingen waaruit de aansprakelijkheid van Telefoonnummer.nl is voortgevloeid.

 13. Telefoonnummer.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van de webruimte.

 14. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan Telefoonnummer.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien ter zake niet binnen bekwame tijd bij Telefoonnummer.nl wordt gereclameerd, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 15. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Telefoonnummer.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De gebruiker vrijwaart Telefoonnummer.nl eveneens van alle overige aanspraken derden in verband met het gebruik van de door Telefoonnummer.nl aangeboden diensten.

ARTIKEL 9. | PRIVACY

 1. Telefoonnummer.nl beschikt over een database met adressen en contactgegevens van bedrijven. De gebruiker kan via Telefoonnummer.nl mailings doen verzenden naar deze bedrijven door Telefoonnummer.nl daartoe opdracht te geven. Bedrijven zijn steeds gerechtigd, middels een daartoe bevoegde persoon, hun contactgegevens uit de database van Telefoonnummer.nl te laten verwijderen.

 2. In dit artikel wordt onder “persoonsgegeven” verstaan elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, en onder “betrokkene” degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Persoonsgegevens die door Telefoonnummer.nl zijn verkregen, zonder dat hij deze gegevens aan de betrokkene heeft gevraagd, worden geacht door Telefoonnummer.nl met toestemming van de betrokkene te mogen worden gebruikt voor de doeleinden als in lid 1 bedoeld. De betrokkene heeft te allen tijde het recht zijn gegevens uit de database van Telefoonnummer.nl te laten verwijderen.

 3. Door Telefoonnummer.nl aan de betrokkene gevraagde persoonsgegevens, bijvoorbeeld opgegeven middels de webruimte, worden uitsluitend gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dan wel de betrokkene voor de betreffende verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. De betrokkene is te allen tijde gerechtigd zijn toestemming in te trekken en zijn gegevens te laten verwijderen.

 4. Alle bedrijfs- c.q. persoonsgegevens zijn voor het betreffende bedrijf, althans de daartoe bevoegde persoon, respectievelijk de betrokkene inzichtelijk en kunnen deze corrigeren als deze onjuist of achterhaald zijn.

 5. Bedrijfs- en persoonsgegevens worden door Telefoonnummer.nl beveiligd opgeslagen en zullen nimmer voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit artikel is beschreven, dan wel, waarvoor de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft verleend als bedoeld in lid 3.

 6. Telefoonnummer.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens door medegebruikers of andere derden, ook wanneer deze direct of indirect door Telefoonnummer.nl aan hen beschikbaar zijn gesteld. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. De gebruiker vrijwaart Telefoonnummer.nl van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de database, de domeinnaam van Telefoonnummer.nl, de webruimte en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Telefoonnummer.nl. Het is de gebruiker, voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.

 2. Het is de gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van Telefoonnummer.nl of derden te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Telefoonnummer.nl aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Telefoonnummer.nl maakt gebruik van cookies om optimaal te functioneren.